चाळीतल्या एका कडे पाहुणे म्हणुन आलेल्या आजोबांनी शेजारच्या
जोशी काकुंच्या बंड्याला विचारले.
“काय रे बंडु, तुझे बाबा काय काम करतात?”
त्यावर बंडु न गोंधळता उत्तरला,
” आई सांगेल ते सगळे !!!”

Advertisements