एक गाढव झाडावर चढते. झाडावर आधीपासुनच हत्ती बसलेला असतो.

हत्ती-तु झाडावर कय करतोयस?

गाढव- सपरचन्द खायला आलोय.

हत्ती- आरे गढवा हे तर आंब्याचे झाड आहे.

गाढव- मी सफरचन्द सोबत घेउन आलोय

Advertisements