मकरसंक्रांतीच्या शुभेच्छा

काळानुसार सण, चालीरिती, प्रथा बदलाव्यात, नाही?

त्यामुळे सध्याच्या काळाला अनुसरुन मी हा संदेश बदलला आहे – विषेशतः मुलींसाठी! 🙂

तिळगूळ घ्या…कमी बोला!!!

~ कौस्तुभ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: