एक ब्रिटीश डास मला चावला…मी त्याला म्हणालो, ’चले जाव’, तो नाही गेला, मी त्याच्या पाठीत धपाटा मारला, तो मेला.

(आधी गेला असतास तर काय मेला असता! – मी)

तात्पर्य १: गुजराती माणसाचे हिंदी ब्रिटीशांना समजते, पण मराठी माणसाचे हिंदी त्यांना नाही समजत.

तात्पर्य २: कधी कधी हिंसा हा सुद्धा योग्य मार्ग असू शकतो.

~ कौस्तुभ

Advertisements