मराठी मोजमापे…

धान्य मोजण्याची मापं :


दोन नेळवी = एक कोळवे

दोन कोळवी = एक चिपटे

दोन चिपटी = एक मापटे

दोन मापटी = एक शेर

दोन शेर = एक अडशिरी

दोन अडशिर्‍या = एक पायली

सोळा पायल्या = एक मण

वीस मण = एक खंडी

चार शेर= एक पायली

आठ पायली= एक कुडव

आठ कुडव= एक गिध

वीस कुडव= एक खंडी.

एक शेर म्हणजे जवळपास ८५० ग्रॅम. एक पायली म्हणजे ४.५ कीलोला थोडे कमी भरते.

सोने-चांदी-औषध मोजण्याची मापं :

गुंज तुम्हाला माहीतच असेल. नसेल तर इथे पहा : गुंज

आठ गुंजा = एक मासा

बारा मासे = एक तोळा

अंक :

१ – एक

१० – दहा

१०० – शंभर

१००० – हजार

१०००० – दहा हजार

१००००० – लक्ष

१०००००० – दशलक्ष

१००००००० – कोटी

१०००००००० – दशकोटी

१००००००००० – अब्ज

१०००००००००० – खर्व

१००००००००००० – निखर्व

१०००००००००००० – महापद्म

१००००००००००००० – शंकू

१०००००००००००००० – जलधी

१००००००००००००००० – अन्त्य

१०००००००००००००००० – मध्य

१००००००००००००००००० – परार्ध

चलन :

तीन पै = एक पैसा

दोन पैसे = एक ढब्बू पैसा

दोन ढब्बू पैसे = एक आणा

दोन आणे = एक चवली

दोन चवल्या = एक पावली

दोन पावल्या = एक अधेली

दोन अधेल्या = एक रुपया

अंतर :

तीन फूट = एक यार्ड

१७६० यार्ड = एक मैल

दोन मैल = एक कोस

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: