कोंकणस्थांची श्लोकबध्द आडनांवे

कोंकणस्थांची श्लोकबध्द आडनांवे

जाणा जे आठवले, चिपळुणकरही चित्तले आणी मोने
चांपे वांचोळ ऐसे करसह वदति युक्त जे याभिधाने
फट्केंही भाडभोंके परिमीत असती वाडदेकर कांही
या सर्वा गोत्र अत्री दशसहा परिसा जोगळेकर तेही ||

कुंटे आणी पेंडसे भागवत्त | वन्हि संख्या जामदग्नि सुगोत्र बाभ्रव्याचे बेहेरे बाळ जाणा | दोंही गोत्री जाणिजे मानबाणां ||2||

वैशंपायन भाडभोंक हि भिडे | सहस्त्रबुध्ये तथा
जाणा पांच संयुक्त पिंपळखरे नित्य॔दुनि सर्वथा
आचारी पटवर्धनानि फणसे हे वन्हि संख्या पुरे
जाणा निश्चय चित्तपावन असे कौंडिण्यगोत्री बरें ||3||

उकिडवे तथा गांगलेकार जे का| तसे मालशें आणि जोशी हे ऐका गोरे सोवनी युक्त कालेस जाणा रुषिभेद हे वत्सगोत्रासी जाणा || 4 ||

नेने आणिक मंडलिक परिसां पाराज्यपे (ते)तथा
तैसे मेहदळे तथा किणमिडे कां देवही सर्वथा
तैसे ओळकरांसहित अवघें हे सप्तसंख्या पुरे
जाणा निश्चयरूप सर्व समते हे विष्णुवृध्दी बरें ||5||

काळे विद्वांस करंदीकर लिमये आणी जे कां मराठे
खांबेटे माईंदेवा सहित परिशिजे आणि सान्ये रटाटे
बांठे जाईल जे का तदुपरि परिसां भागवत्ताभिधानें
संख्या जाणा दलाला सह रविसमये यूक्त गोत्रा कपिने || 6 ||

गोळे वैद्य मनोहरांदिक तथा घांघाळ घैसासही
दर्वे सोहनी रानड्यें तदुपरी टेणें कण्याचेसहि
जोशी घांगरडे व आंचवलहि जे आंखवे हो तथा
भारद्वाज कुळिस ळांहळकरां संख्या तिथी सर्वथा ||7||

जोशी थोराथ घाणेकरसह करवे खंगले केतकार
गोरे लोंढे वझेहि सहित भुसकुटे आणी माटे सुतार
ऐसे हे वैद्य बेडेकर भट परिसां दाबके भागवत
ऐसे हे युक्त गाडगिळ म्हसकरही यांशी गार्ग्यगोत्र ||8||

गद्रे बर्वे बापये भावयेच| आगाशेही गोडबोले तथा च
तैसे जे का पाळद्ये वाड साचे |जाणा ऐसे भेद हे कौशीकाचे ||9||

जाणां देवधर तथा सटकारां कानेटकरांसहि
तैसे देवल वर्तकांसह खरे जे आपुटे बामहि
शेंडे कोलटकार फाटक खुळे कां लावण्येकार जे
ऐसे कौशिक गोत्रिं जे विसवधु श्लोकद्वयी जाणिजें ||10||

दातार कर्मकरांसह भट छिंत्र्यें | जोशीसह वेलणकरांसह भानु छत्रे
खाडिलकारसह कावतरणेहि साचे |पालेकरांदिक तथा अजि काश्यपाचे || 11 ||

गानु ठोसर गोखलेसह तथा जे ओगुले जोगहि
तैसे बिवलकार आणि बडयें लेले लवाटेंसहि
कान्हेरेसह भेंटकार सुकुले दामोदरां फाळुके
जाणा पंच्विस काश्यपी परिसिजे श्लोकद्वयी सर्वथा ||12||

साठे बोडस कारलेकर तथा दातार दांडेकर
पेठ्ये घारपुरें तसे परवत्यें बागूल अभ्य॔कर
दात्ये मोडक सांवरेकर तथा जे भातखंड्ये तसे
जाणा दोणकरां व कोपरकरां वसिष्ठ गोत्री असे ||13||

भामे वैद्य वीनोद बापट तथा जे गोवड्ये ओकही
धारु आणि दिवेकरांसह खरे विंझे नातूसहि
तैसे पोंकशिये महाबळ तथा जे गोगटे साठ्ये
वसिष्ठाप्रती भेद तीस परिसा श्लोकद्वयी निश्चये ||14||

थथ्ये तांबनकार आणि टकल्यें का आंबडेकार जे
तैसे धामणकार ही तुळपूळे तिव्रेकरां जाणिजे
माटें पाऊक डोंगरे तदुपरि कां केळकारां तसे
जाणा निश्चय भेद हे सकळहों शांडिलयगोत्री असे ||15||

जोशी सोमण दामले परचुरे आणीक विद्वांस हि
काळे जाईल भोगले सह तथा साहस्त्रबुध्येसहि
काणे टिळक कानड्ये निजसुरे जे कां गोडिसे
ऐसे पाटणकर युक्त परिसां शांडिल्य गोत्री असे || 16||

जाणा जे व्यास छिंत्र्ये घणवटकरही लावणेकार पद्ये
मर्ये वा बेहेरे जे रिसबुड शिधये आणी जे का ऊपाध्ये
तैसे होकां राजवाडकर शिधोरें सहित गणपुले कोझेरकार साचे
तिश्लोकी सर्व संख्या तिसनव द्वितीयो भेद हे शांडिलाचे || 17 ||

गोत्रे चर्तुदश कुळें मुळि साठ होती | त्याचेचि संततिमुळें बहु भेद होती /
नेत्रां अधीक सकळही शत दोन साचे | यांते अधीक असती तरी भेद याचे || 18 ||

– कवी अज्ञात

#WhatsApp #Forward

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: