Soulmate Day असतो का?

आज Friendship Day होता म्हणे. तसा Soulmate Day असतो का?


माझ्या साठी तो दिवस १५ ऑगस्ट ला होता (किंवा असायचा). आता सगळंच संपलं. 

प्रत्येक गोष्टीला एक expiry date असते…अगदी आपल्या आयुष्यालाही. मग Soulmate ह्या नात्याला का नसावी?

आणि हे समजत असूनही ते मान्य करायला आणि तसे वागायला इतकं जड का जातं?

असो. प्रत्येक अनुभव महत्वाचा. घेत राहायचा… 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: