शेतकरी

शेतकरीमाझा मित्र तेजस गोखले ह्यानी केलेली ही कविता...तो स्वतः ही प्रसिद्ध करायला फारसा उत्सुक नव्हता...पण मीच आग्रह करुन इथे प्रसिद्ध करत आहे...तुमच्या प्रतिक्रिया त्याला जरूर कळवा:~ कौस्तुभ

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑