Thought of The Day

24th June 2018

Thought of The Day

23rd June 2018

पुणेरी मराठी

समोरच्या इसमाने अगदी न्यूटन च्या नियमाच्या तोडीचे जरी संशोधन आपल्याला सांगितले किंवा समोर मांडले तरी ते कस्पटासमान असून त्यात आपल्याला काडीमात्र रस नाही हे कमीत कमी शब्दात व्यक्त करून त्या इसमाचा जास्तीत जास्त अपमान करून त्याच्या उत्साहावर विरजण घालणारा पुणेरी शब्दसमूह म्हणजे - ............... "बरं मगं?"😂😂😂

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑