Belated World Sleep Day!

Yesterday, 17th March 2023 was the World Sleep Day. However, since I slept early I couldn't wish you yesterday, and hence thought of sending belated wishes! जमेल तेंव्हा, जमेल तितकी घ्यावीथोडी जास्तच , कमी कधी नाही ।अगदी कमी पडलीच,तर त्वरित भरून काढावी ।। निवांत, निश्चिंतनिर्विवाद घ्यावी । सुखद बिछान्यातकिंवा कचेरी च्या खुर्चीवरन लाजता आराधावी ।।... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑