फालतू विनोद…

एक कवी आपल्या बायकोला म्हणाला, 'ते बघ ते झाड...'एक कवी आपल्या बायकोला म्हणाला, 'ते बघ ते झाड...'मग बायको ते झाडू लागली!!!----------------------------------------------------------------------------एकदा मास्तर बंड्याला वर्गात उभा करतात आणी सांगतात," मी कुठला ही प्रश्न विचारला कि त्याच पटकन उत्तर दे".मास्तर विचारतात," अमेरिकेचे अध्यक्ष कोण?"बंड्या म्हणतो," पटकन."------------------------------------------------------------------------------Heigth of Optimism99 वर्षांची म्हातारी जेव्हा 'हच का नया लाइफटाइम रिचार्ज' घेते!-----------------------------------------------------------------------------------------------एक... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑