फालतू विनोद…

सरदारजी : लॉजिक म्हणजे काय?मित्र : अंऽऽऽ, आता असं बघ, तुझ्याकडे फिश टॅंक आहे ना?सरदार : हो, आहे नामित्र : त्यात मासेसुद्धा असतील ना?सरदार : होमित्र : मग त्या माशांना कोणीतरी खायला घालत असेल ना?सरदार : हो, माझी बायको खायला घालते.मित्र : अरे म्हणजे तुला बायको आहे !सरदार : हो !!!!!!मित्र : म्हणजे तू पुरुष... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑