Gym आणि फ्यामिली डॊक्टर

नुकतेच आमच्या Gym मध्ये काही महत्वपूर्ण बदल झाले  (मी मराठी माध्यमाचा असल्यामुळे मी आधी ’व्यायाम शाळा’ असे म्हणायचो. ते ऐकून लोक नाकं मुरडायचे. ’Gym’ कसं त्यांना ’sophisticated’ वाटते. म्हणजे जागा तीच. फक्त नाव बदललं की एकदम त्याचा ’क्लास’ बदलतो. असो.)आधी लेडीज Gym च्या वेळा (Gym च्या वेळा ...काय रचना आहे... ’गाड्यांना खूप गर्द्या होत्या’ सारखे) वेगळ्या होत्या... Continue Reading →

Satyam – (partial) end of scam

Finally the wait has ended....and the outcome has been good; in fact very very good!Fraud hit Satyam Computer Services, India's 4th largest IT company has been bought by Tech Mahindra, India's 6th largest IT company.The government appointed Satyam board did a good job in seeing through the Satyam sale...and that too very quickly (by Indian... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑