स्वप्नावस्था – सत्य किती आणि कल्पित किती?

स्वप्न ह्या विषयाबद्दल मला बरेच कुतूहल आहे. त्याचा काही अभ्यास मी केला आहे किंवा तज्ज्ञ लोकांशी चर्चा केली आहे असे नाही. तसेही मला स्वप्नं फार क्वचित पडतात. एक नेहेमी पडणारे स्वप्न म्हणजे मी अंतराळात, ज्याला bottomless pit म्हणता येईल अशा पोकळीत खाली पडतो आहे...आणि तसे पडत असतानाच कधी तरी जाग येते.  कधी कधी स्वप्न इतकी तपशीलवार... Continue Reading →

Thought of The Day

26th January 2020 ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सः पिता यस्तु पोषकः।तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या या निवृतिः ॥ He alone is a son who is devoted to his father, he alone is a father who takes care of his son, he alone is a friend who is trustworthy and she is a wife who gives... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑