My Soul Has A Hat by Maof rio de Andrade

I came across this wonderful poem by Maof rio de Andrade (San Paolo 1893-1945) Poet, novelist, essayist and musicologist.

He was one of the founders of Brazilian modernism

MY SOUL HAS A HAT

I counted my years

& realized that I have

Less time to live by,

Than I have lived so far.

I feel like a child who won a pack of candies: at first he ate them with pleasure

But when he realized that there was little left, he began to taste them intensely.

I have no time for endless meetings

where the statutes, rules, procedures & internal regulations are discussed,

knowing that nothing will be done.

I no longer have the patience

To stand absurd people who,

despite their chronological age,

have not grown up.

My time is too short:

I want the essence,

my spirit is in a hurry.

I do not have much candy

In the package anymore.

I want to live next to humans,

very realistic people who know

How to laugh at their mistakes,

Who are not inflated by their own triumphs

& who take responsibility for their actions.

In this way, human dignity is defended

and we live in truth and honesty.

It is the essentials that make life useful.

I want to surround myself with people

who know how to touch the hearts of those whom hard strokes of life

have learned to grow with sweet touches of the soul.

Yes, I’m in a hurry.

I’m in a hurry to live with the intensity that only maturity can give.

I do not intend to waste any of the remaining desserts.

I am sure they will be exquisite,

much more than those eaten so far.

My goal is to reach the end satisfied

and at peace with my loved ones and my conscience.

We have two lives

& the second begins when you realize you only haveI got to know about this poem through its Marathi translation by Dr. Gururaj Kulkarni (received it as a Forward)

Here is the Marathi translation for Marathi readers…

आज मी माझी सरलेली वर्ष मोजली 

आज मी माझी सरलेली वर्ष मोजली
आणि अचानक लक्षात आलं ..
अरेच्चा! जेवढं जगून झालंय
त्यापेक्षा कमीच उरलंय की जगायचं..
मग एखाद्या लहान मुलाचं कसं होतं ना..
खूप आवडीचा खाऊ खाताना..
तसं झालं काहीसं…

सुरवातीला तो आवडीने खाऊ खातोच
पण जेंव्हा त्याच्या लक्षात येतं की
आता थोडासाच खाऊ उरलाय, तेंव्हा मात्र
ते मूल खाऊ अधिकच चवीचवीने
आणि अगदी मन लावून खायला लागतं.

कुठल्याच संकेत, नियम आणि कायदयांचं पालन होणार नाहीय
हे पुरेपूर ठाऊक असताना..
केवळ त्यांचीच चर्चा करणाऱ्या प्रदीर्घ बैठकांसाठी आता माझ्याकडे वेळ नाही.

ज्यांची केवळ वयच वाढलीत.. बुद्धी नाही.. अशा मूर्ख लोकांना सहन करण्याचा संयम
आता माझ्यात अजिबात उरलेला नाही.

आता उरलेला खाऊ पुरवायचा आहे
आता मला फक्त अर्क हवा आहे..
फार थोडा खाऊ शिल्लक आहे माझ्याजवळ आता.

मला माणसांच्या जवळ जगायचंय आता..
खऱ्याखुऱ्या माणसांच्या …
ज्यांना माहीत आहे, आपल्या स्वतःच्या चुकांवर कसं हसायचं.
ती माणसं..
जी विजयाच्या गर्वाने फुगलेली नाहीत
आणि ती माणसं…
जी त्यांनी केलेल्या कर्माची संपूर्ण जबाबदारी घेतात.
खरंतर अशा प्रकारेच माणसाची प्रतिष्ठा अबाधित राहते
आणि आपण कायम सत्य आणि प्रमाणिकतेच्या मार्गावर राहतो.

आपलं आयुष्य कामी येणं..
उपयुक्त होणं हे अत्यंत महत्त्वाच.

मला अशी माणसं माझ्या अवतीभवती हवी आहेत की ज्यांना दुसऱ्यांच्या हृदयाला स्पर्श कसा करायचा
हे चांगलंच ठाऊक आहे.. .
अशांच्या हृदयाला… ज्यांनी आयुष्याचे सणसणीत फटकारे झेललेत,
आत्म्याच्या पवित्र, मधुर स्पर्शाने
ज्यांना तरीही मोठं केलंय.

हो आहे मी घाईत..
मी आयुष्याला उत्कटतेने जगण्याच्या घाईत आहे..
ती उत्कटता…
जी केवळ प्रगल्भतेतून येते.
आता माझ्याकडे उरलेली जराशीही मिठाई फुकट घालवायची माझी इच्छा नाही.

मला नक्की माहीत आहे की ही मिठाई अतिशय उत्तम आहे..
मी आत्तापर्यंत खाल्लेल्या खाऊपेक्षाही खूप सुग्रास.

माझं आता एकच ध्येय आहे…
माझ्या प्रेमीजनांसोबत आणि सद्सद्विवेकबुद्धीसोबत समाधानात आणि शांततेत
केलेल्या प्रत्येक कृतीचा
आणि बोललेल्या शब्दाचा
पश्चाताप होणार नाही
याचे भान राखून …बस

आपल्याकडे बरं का दोस्तांनो …
दोन आयुष्य असतात…
आणि दुसरं आयुष्य सुरू होतं जेंव्हा लक्षात येतं
की आपल्याकडे जगायला फक्त एकच आयुष्य आहे…

[मारिओ दि अन्द्रादे या ब्राझिलियन कवीच्या ‘MY SOUL HAS A HAT’
या कवितेचा स्वैर अनुवाद.]

by डॉ. गुरुराज कुलकर्णी .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: