Quotes for the day

ज्यांना रात्री केलेल्या कृत्यांचा सकाळी पश्चाताप होतो ,त्यांनी सरळ दुपारीच उठाव !!!

मुलगा आणि नारळ कसा निघेल ,हे आधीच सांगता येणं कठीण आहे !!!

प्रेम हे चन्द्राप्रमाणे असतं जेंव्हा ते वाढत नसतं तेंव्हा ते कमी होत असतं !!!!

दोन जोडपी समोरासमोर असताना दोन्ही बायका एकमेकांच्या साड्यांकडे बघतात आणि दोन्ही नवरे एकमेकांच्या बायकांकडे !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: